S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť tu.

tel. +421905941505

Prevádzkovateľ tohoto e-shopu je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č. 201402038.

 

 Získali sme certifikát Udržateľný e-shop od Heuréky. Ďakujeme

 

 


 

 

KONTAKTY

Ing. Janka Matyašovská, w.a.
č.d.307, 972 16 Pravenec
výr.prevádzka: Včelárska 1, 971 01 Prievidza
tel: +421 (0)905 941 505
wa-sk(a)wa-sk.sk
www.wa-sk.sk
www.igelgeschenke.com

ANKETA

Ako ste sa dozvedeli o tejto stránke?

od známych 31% z google 22% z vyhľadávača cien 26% inak 22%

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

JEŽKOVE DARČEKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

 

Ing. Janka Matyašovská, w.a.

IČO: 37 458 426

DIČ: 1036690259

IČ DPH: SK 1036690259

 

zapísanou v Živnostenskom registri č.2280/2000 v Prievidzi, č. OZO-2000/26180/00002 OKZ

 

so sídlom 972 16 Pravenec 307

(ďalej len „predávajúci“)

 

a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“), pri predaji a kúpe tovaru na internetovej stránke internetového obchodu www.jezkovedarceky.sk (ďalej len e-shop).

 

 

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

 

1.3.Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

- identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, resp. adresa doručenia, ak sa táto líši od fakturačnej adresy, e-mailová adresa, tel.číslo)

- špecifikácia objednaného tovaru (obj.kód tovaru, názov tovaru a jeho množstvo)

- cena a spôsob platby za tovar

- miesto dodania tovaru
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada.

 

1.4. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11

971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.č. 046/5422771

fax č. 046/5420685

e-mail: tn@soi.sk

 

2.OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

2.1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov uvedených v bode 1.3.

2.2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.

2.3.K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dochádza zaslaním samostatného e-mailu, ktorý obsahuje nasledovný text: „ Vaša objednávka č. (číslo objednávky) zmenila stav na záväzné potvrdenie objednávky. Tento e-mail zasiela predávajúci kupujúcemu.

2.4.V prípade, ak si pri vypĺňaní objednávky kupujúci zvolí možnosť bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, bude záväzné potvrdenie objednávky podľa bodu 2.3. obsahovať aj informácie potrebné na uskutočnenie platby.

2.5.Kupujúci je oprávnený vykonať storno objednávky kedykoľvek do obdržania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2.3. bez akýchkoľvek poplatkov.

2.6.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami § 12 ods.l Zákona č. 108/2000 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 4.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.7.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovení § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

2.8.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru , spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovnú adresu a doklad o zaplatení tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, a to vo forme doporučenej poistenej zásielky.Predávajúci neručí za poškodenie alebo prípadnú stratu tejto zásielky počas prepravy. Tovar v tomto prípade kupujúci zásadne nezasiela na dobierku, predávajúci nevyžiadané dobierky nepreberá.

2.9.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar podľa bodu 2.8. a výrobok nie je poškodený , ani neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za daný tovar v lehote

najneskôr 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu spôsobom vyžadovaným kupujúcim podľa bodu 2.8.

2.10.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote a spôsobom podľa bodu 2.9.

2.11.Náklady na vrátenie tovaru pri platnom odstúpení od zmluvy znáša kupujúci. Toto neplatí v prípade, že tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. V tomto prípade znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci.

2.12.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedenú v bode 2.8. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

2.13.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo kupujúceho, kupujúci neodpovedá na e-maily, kupujúcemu sa nedá dovolať, atď). V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 5 kalendárnych dní.

2.14.Predávajúci je oprávnený neakceptovať návrh kúpnej zmluvy od kupujúceho, ktorý opakovane, t.j. minimálne 2x neprevzal zásielku v predchádzajúcom styku s predávajúcim.

2.15 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu:



Ing. Janka Matyašovská, w.a., Pravenec 307, PSČ 972 16



(na tento účel možete použiť náš Vzor na odstúpenie od zmluvy umiestnený nižšie)


Ak máte záujem, tento vzor na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy nemusíte posielať písomne, ale stačí ho vyplniť zaslať aj elektronicky, a to na adresu wa-sk@wa-sk.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom) na adresu, uvedenú vo Vašom e-maili.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a zároveň po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Zašlite nám tovar späť poštou (nie na dobierku/dobierky neprijímame) alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

VZOR na písomné odstúpenie od zmluvy


V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy písomne, ponúkame Vám vzor na písomné odstúpenie od zmluvy. Tento vzor si skopírujte do textového editora, vypíšte podľa pokynov a po vytlačení a podpise ho zašlite poštou na našu adresu (aj s tovarom):


 

 

 

Adresa predávajúceho:

 

Ing. Janka Matyašovská, w.a.

972 16 PRAVENEC 307

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 
vypíšte zoznam tovaru tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, ak nám však chcete pomôcť zlepšiť naše služby, môžete ho dobrovoľne napísať

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky



S pozdravom

 

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (včítane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

Dátum: doplňte dátum

 

2.16 Alternatívne riešenie sporu - platforma RSO

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na wa-sk@wa-sk.sk

 

3.STORNO POPLATKY

 

3.1.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 7,50 Eur vrátane DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

3.2.Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ kupujúci splní všetky požiadavky podľa bodu 2.8. nepodlieha žiadnym storno poplatkom.

 

 

4.DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

 

4.1.Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty balíkom 2. triedy  alebo prepravnou spoločnosťou. Zásielku je možné dopraviť na adresu alebo výdajné miesto podľa aktuálnej ponuky tohoto e-shopu a výberu zákazníka. Platba za zásielku je možná na dobierku alebo prevodom vopred na účet, podľa výberu zákazníka, pričom u niektorých spôsobov prepravy je platba na dobierku vylúčená.

4.2.Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.Cena za poštovné a balné je uvedená už pri vystavovaní objednávky. Cena balného a dopravy v rámci územia SR je:

a/ pri objednávke tovaru v hodnote do 100,- Eur vrátane DPH je účtované poštovné podľa spôsobu dopravy, ktorý si  vyberiete  počas tvorby objednávky

 

b/ pri objednávke tovaru v hodnote od 100,01 Eur vrátane DPH je doprava zdarma.

c/ pri dodávke tovaru mimo územia SR predávajúci oznámi cenu a spôsob dopravy kupujúcemu individuálne v potvrdzujúcom e-maili podľa bodu 2.3.

 

d/ v prípade požiadavky kupujúceho na prepravu tovaru akýmkoľvek iným prepravcom môže predávajúci v prípade možnosti takúto požiadavku akceptovať. Cena takejto prepravy bude individuálne dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim podľa reálnych nákladov takejto prepravy.

e/v prípade platby na dobierku, táto služba je spoplatnená sumou 1,50 € vrátane DPH, platba prevodom nie je spoplatnená.

f/16.9. 2013 sme zaviedli možnosť osobného odberu tovaru vo výrobnej prevádzke na adrese uvedenej v kontaktoch. Pri tomto spôsobe odberu tovaru je nutná bezhotovostná platba , a to najneskôr v okamihu fyzického odberu tovaru (napríklad prevod mobilom, internetbankingom, úhrada predfaktúry, úhrada s využitím poštovej zloženky atd). HOTOVOSTNÉ PLATBY NEAKCEPTUJEME!

Osobný odber tovaru je možný v pracovných dňoch v čase od 8:15 do 16:00. Mimo tejto doby je možný osobný odber, ako aj prehliadka výrobkov po predbežnom telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0905 941 505. V prípade, že chcete mať úplnú istotu, či nás v čase Vašej návštevy nájdete vo výrobnej prevádzke, doporučujeme si to taktiež vopred overiť. Vždy je totiž aj keď malá, ale možnosť, že sme napríklad na služobke alebo chorí...

4.3.Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas dopravy znáša predávajúci.

4.4.Doba dodania – predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať podľa dostupnosti uvedenej v e-shope a svojich prevádzkových možností nasledovne:

a/ pri tovare, kde je dostupnosť skladom, obvykle do 5 pracovných dní od zaslania potvrdzujúceho e-mailu, resp. do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet .

b/ pri tovare s dostupnosťou na objednávku sa obe lehoty uvedené v predchádzajúcom bode predlžujú na 20 pracovných dní

Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca. Slovenská pošta by mala doručiť dobierku alebo balík najneskôr na tretí pracovný deň od podania (dátum expedície),kuriérska spoločnosť obvykle nasledujúci pracovný deň po odoslaní.

4.5.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako dodacia adresa. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.6.Kupujúcemu dôrazne doporučujem skontrolovať tovar a jeho obal ihneď po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je potrebné túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je potrebné vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

4.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.4. týchto podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.8.Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

4.9. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručovania.

4.10.Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

 

5.1.Ceny výrobkov uvedené v e-shope sú pre kupujúceho konečné a nevzťahujú sa na ne žiadne ďalšie dane a poplatky.

5.2.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedenom v záväznom potvrdení objednávky.
5.3. Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to v lehote splatnosti uvedenej na predfaktúre, ktorá je zaslaná v prílohe  akceptačného e-mailu podľa bodu 2.3. Počas tejto doby sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar držať rezervovaný pre konkrétneho zákazníka.
5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

7.REKLAMÁCIE

7.1.Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru vzniknuté jeho používaním. Nárok na uplatnenie záruky zároveň zaniká :

- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť. Uplatnenie reklamácie prebieha písomne a to e-mailom na adresu uvedenú v e-shope, kde povinne uvedie nasledovné údaje: identifikáciu kupujúceho (meno, priezvisko, presná adresa), kontakt na kupujúceho (e-mail, telefón), číslo objednávky, na základe ktorej bol reklamovaný tovar dodaný, názov tovaru a popis vady tovaru. Zároveň môže uviesť aký spôsob vybavenia reklamácie preferuje (oprava, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny).
7.3. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim v lehote do troch dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim nedohodnú inak, je povinný kupujúci tovar riadne zabalený a poistený poslať doporučene na adresu predávajúceho:
Ing. Janka Matyašovská, w.a.

972 16 Pravenec 307
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


Ako záručný list slúži originál faktúry, ktorý predávajúci doručil kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.

7.4. Odstrániteľné poškodenie
a/ ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené
b/ kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia
c/ predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
d/ ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, čiže právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).
7.5. Neodstrániteľné poškodenie
a/ ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
b/ ak ide o iné neodstrániteľné chyby ( to je také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na výmenu veci alebo na primeranú zľavu z ceny veci (právo výberu má kupujúci)
7.6. Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.
7.7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
7.8. Doba na uplatnenia práv zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
7.9. Kupujúci má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do 1 mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie, inak právo zanikne.
7.10. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

8.2. Prevádzkovateľ má registrovaný informačný systém osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č. 201402038.

9. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES


9,1, Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu predávajúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Vlastníctvo

Všetky výrobky ponúkané v tomto e-shope sú v duševnom vlastníctve prevádzkovateľa e-shopu.
10.2. Licencia
Firma Ing. Janka Matyašovská, w.a. Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály z tejto stránky, ako aj zo stránky www.wa-sk.sk za predpokladu
- že zobrazíte príslušné informácie o vlastníctve a pôvode informácií
- že s výnimkou prípadov, samostatne upravených v zmluvnom vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom tohto e-shopu, používanie materiálov slúži výlučne na Vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály nebudete používať za obchodnými účelmi
- že materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované
Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok s výnimkou toho, čo sa výslovne uvádza v týchto podmienkach, nesmiete žiadne z materiálov kopírovať, rozmnožovať, uverejňovať, prenášať ani nijako inak používať na inom serveri bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa tohto e-shopu.
10.3. Ukončenie prevádzky
Prevádzkovateľ tohto e-shopu si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie tejto stránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté prerušením poskytovania stránky.
10.4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.
10.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
10.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
10.7. Všetky výrobky sú dodávané bez zobrazených dekorácií.

10.8. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.9. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.10. Súčasťou Obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (bod 2.15 týchto Obchodných podmienok).



Táto úprava obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňa 26.6.2020

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Janka Matyašovská, w.a. (ďalej len "správca").

  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

   tel.č. +421 905 941…505

   e-mail: wa-sk@wa-sk.sk

   sídlo: 972 16 Pravenec 307

   výr. Prevádzka: Včelárska 1, 971 01 Prievidza

  3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov



 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). Spracovanie osobných údajov je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

   č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov.

   Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/chyby-v-ochrane-osobnych-udajov-gdpr?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter-2020-08 © Podnikajte.sk
   č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov.

   Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/chyby-v-ochrane-osobnych-udajov-gdpr?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter-2020-08 © Podnikajte.sk



 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za Vami objednaný tovar a jeho dopravu, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).



 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) , Slovenská pošta a.s. (doručenie tovaru v prípade, že ste zvolili tohoto prepravcu), IN TIME s.r.o. (doručenie tovaru v prípade, že ste zvolili tohoto prepravcu) a Slovak Parcel Shop (doručenie tovaru touto spoločnosťou).

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

  1. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese

   wa-sk@wa-sk.sk

 

  1. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

  1. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

 

 1. REGISTRÁCIA SPRÁVCU NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

  7.1. Správca má registrovaný informačný systém osobných údajov na Úrade pre

  ochranu osobných údajov SR pod reg.č. 201402038.

   

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2RlOGQ1